Uwa­ga! Tre­nin­gi sek­cji na Sta­rych Bie­la­nach zawie­szo­ne do odwo­ła­nia. W jej sie­dzi­bie powstał punkt recep­cyj­ny dla uchodź­ców z Ukrainy!