Czas waka­cji już za nami.🌤 Odpa­la­my więc nowy sezon capo­eiro­wy ⭐️🤸🏼‍♂️. Nabo­ry ruszy­ły we wszyst­kich naszych sek­cjach!

Jeśli jesz­cze nie mie­li­ście oka­zji spró­bo­wać capo­eira - bra­zy­lij­skiej sztu­ki wal­ki, któ­ra łączy wal­kę, akro­ba­ty­kę i muzy­kę - to naj­wyż­szy czas to zmie­nić! W capo­eira każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie i nie ma żad­nych wymo­gów począt­ko­wych - waż­ne jest tyl­ko to, by chcieć!

To, co? Kto podej­mie 🥊?

Moż­na nas spo­tkać w 5 loka­li­za­cjach na tere­nie War­sza­wy i oko­lic. Zapraszamy!