Pod­czas ostat­nie­go bati­za­do nasz Mestre Zé com Fome zła­mał rękę i zbie­ra pie­nią­dze na ope­ra­cję. Mestre Zé to przy­kład tyta­nicz­nej pra­cy na rzecz capo­eira i innych sztuk wal­ki, czło­wiek zna­ny na całym świe­cie ze swo­je­go pro­fe­sjo­na­li­zmu i nie­sa­mo­wi­tej wytrzy­ma­ło­ści. Mamy więc nie­po­wta­rzal­ną oka­zję wes­przeć jed­ne­go z naszych mistrzów na dro­dze do odzy­ska­nia peł­ni zdro­wia. Do dzieła!

Pie­nią­dze moż­na wpła­cać na tej stro­nie.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close