Pod­czas ostat­nie­go bati­za­do nasz Mestre Zé com Fome zła­mał rękę i zbie­ra pie­nią­dze na ope­ra­cję. Mestre Zé to przy­kład tyta­nicz­nej pra­cy na rzecz capo­eira i innych sztuk wal­ki, czło­wiek zna­ny na całym świe­cie ze swo­je­go pro­fe­sjo­na­li­zmu i nie­sa­mo­wi­tej wytrzy­ma­ło­ści. Mamy więc nie­po­wta­rzal­ną oka­zję wes­przeć jed­ne­go z naszych mistrzów na dro­dze do odzy­ska­nia peł­ni zdro­wia. Do dzieła!

Pie­nią­dze moż­na wpła­cać na tej stro­nie.