Pokazy FICAG Polska podczas WOŚP

Ser­decz­nie zapra­sza­my na dwa poka­zy w wyko­na­niu gru­py FICAG Pol­ska, któ­re jutro odbę­dą się nie­mal rów­no­cze­śnie. Pierw­szy z nich jest zapla­no­wa­ny na 15:00 i moż­na go zoba­czyć w gim­na­zjum przy uli­cy Roz­ło­gi 10. Dru­gi pokaz roz­pocz­nie się o 15:30 w namio­tach przy sta­cji Metro Sło­do­wiec. Na oby­dwie pre­zen­ta­cje ser­decz­nie zapraszamy!