Ser­decz­nie zapra­sza­my na dwa poka­zy gru­py FICAG, któ­re odbę­dą się w nie­dzie­lę 4 czerw­ca. Pierw­szy zaczy­na się o godzi­nie 12.55 przy uli­cy Ząb­kow­skiej 54bMar­kach. Dru­gi będzie miał miej­sce o 14:30 w par­ku przy skrzy­żo­wa­niu ulic Puław­skiejWoro­ni­cza w ramach odby­wa­ją­cych się tam Tar­gów Śnia­da­nio­wych. Na oby­dwie pre­zen­ta­cje ser­decz­nie zapraszamy!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close