Ser­decz­nie zapra­sza­my na dwa poka­zy gru­py FICAG, któ­re odbę­dą się w nie­dzie­lę 4 czerw­ca. Pierw­szy zaczy­na się o godzi­nie 12.55 przy uli­cy Ząb­kow­skiej 54bMar­kach. Dru­gi będzie miał miej­sce o 14:30 w par­ku przy skrzy­żo­wa­niu ulic Puław­skiejWoro­ni­cza w ramach odby­wa­ją­cych się tam Tar­gów Śnia­da­nio­wych. Na oby­dwie pre­zen­ta­cje ser­decz­nie zapraszamy!