Uwa­ga!

Z racji nie­ko­rzyst­nych warun­ków pogo­do­wych prze­wi­dzia­ny na dziś pokaz na Polu Moko­tow­skim zosta­je ODWOŁANY. Wkrót­ce poja­wią się infor­ma­cje na temat naszych kolej­nych występów.