Zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na kolej­ny pokaz capo­eira w wyko­na­niu eki­py FICAG Pol­ska, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 2 lip­ca o godzi­nie 15:00 na Polu Moko­tow­skim w ramach pik­ni­ku z oka­zji Ogól­no­pol­skie­go Dnia Dogo­te­ra­pii. Do zoba­cze­nia na miejscu!