Ser­decz­nie zapra­sza­my na pokaz w wyko­na­niu gru­py FICAG Pol­ska, któ­ry odbę­dzie się 13 maja o godzi­nie 11:00 na impre­zie Mózg lubi ruch w OSiR na ul. Sien­nic­kiej 40. Nie­wy­klu­czo­ne, że tuż po nim odbę­dą się mini­warsz­ta­ty capo­eira dla wszyst­kich chęt­nych. Do zobaczenia!