W naj­bliż­szą sobo­tę, czy­li 11 wrze­śnia, na bło­niach Sta­dio­nu Naro­do­we­go odbę­dzie się pik­nik z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Na miej­scu nie zabrak­nie eki­py FICAG Pol­ska, a więc uczest­ni­cy wyda­rze­nia mogą liczyć na poka­zy capo­eira oraz naukę gry na ory­gi­nal­nych bra­zy­lij­skich instru­men­tach. Z chę­cią odpo­wie­my też na nur­tu­ją­ce was pyta­nia. Do zobaczenia!