Uwa­ga, uwa­ga - waż­na infor­ma­cja doty­czą­ca dzi­siej­sze­go tre­nin­gu - ponie­dział­ku 17 paź­dzier­ni­ka.


Zosta­li­śmy zapro­sze­ni na uro­dzi­no­wą roda do gru­py GCB. W związ­ku z tym tre­ning na Sta­rych Bie­la­nach jest dzi­siaj odwo­ła­ny i widzi­my się na Ursy­no­wie.

Kie­dy: 19:15
Gdzie: w Szko­łe Pod­sta­wo­wej 319, ul. ZWM 10, koło Biedronki.