Dro­dzy Capo­eiri­stas,
W związ­ku z obec­nym sta­nem w naszym kra­ju (i na świe­cie) od jutra sek­cje Wola, Ratusz Arse­nał, Ursy­nów, Gocła­wek, Sta­re Bie­la­ny oraz Mar­ki zosta­ją zawie­szo­ne do odwo­ła­nia. Mamy nadzie­ję, ze ten stan nie potrwa dłu­go, więc bądź­cie czuj­ni. Będzie­my Was infor­mo­wać o wszyst­kich zmia­nach w gra­fi­ku.
Dziś mamy jesz­cze tre­ning na Ursy­no­wie, a sek­cja Kamio­nek zosta­je zawie­szo­na do 22.03.2020.
Jeśli macie jakieś pyta­nie to kon­tak­tuj­cie się ze swo­imi instruktorami.