Nowy rok szkol­ny już za pasem, a wraz z nim nowe wyzwa­nia. Jed­nym z nich może być capo­eira - praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­sza sztu­ka wal­ki na świe­cie. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do naszych sek­cji. Pro­wa­dzi­my nabór w róż­nych dziel­ni­cach War­sza­wy oraz w Mar­kach, tak­że każ­dy znaj­dzie dogod­ną dla sie­bie loka­li­za­cję.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje odno­śnie adre­sów znaj­dzie­cie TU

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close