Nowy rok szkol­ny już za pasem, a wraz z nim nowe wyzwa­nia. Jed­nym z nich może być capo­eira - praw­do­po­dob­nie naj­pięk­niej­sza sztu­ka wal­ki na świe­cie. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych do naszych sek­cji. Pro­wa­dzi­my nabór w róż­nych dziel­ni­cach War­sza­wy oraz w Mar­kach, tak­że każ­dy znaj­dzie dogod­ną dla sie­bie loka­li­za­cję.
Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje odno­śnie adre­sów znaj­dzie­cie TU