Już od 4 wrze­śnia zapra­sza­my na tre­nin­gi w nowej lokalizacji!

Zaję­cia będą się odby­wa­ły w klu­bie Fit-Fight, przy ul. Szolc-Rogo­ziń­skie­go 11 (500 metrów od Metra Imielin).
Zapra­sza­my we wtor­ki i czwart­ki w godzi­nach 20.30-22.00.

Klub akcep­tu­je kar­ty Multisport.