Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my o otwar­ciu nowej sek­cji przy Sta­dio­nie Naro­do­wym. Tre­nin­gi będą się odby­wa­ły w klu­bie LAAB przy Al. Ks. J. Ponia­tow­skie­go 1 we wtor­ki czwart­ki w godzi­nach 19:00-20:30. Zaję­cia są prze­zna­czo­ne zarów­no dla osób począt­ku­ją­cych, jak i zaawan­so­wa­nych capo­eiri­stas. Popro­wa­dzą je Instru­tor Esqu­eci­do oraz Instru­tor Careca.

Star­tu­je­my już dziś, 03.09.2019 o 19:00. Zapraszamy!