Uwa­ga!!! Zmie­nia­my miej­sce nie­dziel­nych tre­nin­gów dla dzieci!!!

Ze wzglę­du na remont dotych­cza­so­wej sali zmie­nia­my loka­li­za­cję tre­nin­gów. Będzie­my ćwi­czyć w Aka­de­mii Kung Fu Tygrys i Żuraw, przy ul. Dłu­giej 44/50, kil­ka­dzie­siąt metrów od Metra Ratusz Arse­nał. Obok znaj­du­je się parking.

A to krót­ka instruk­cja dotar­cia od wła­ści­cie­li Akademii:
„Nasza miej­sców­ka znaj­du­je się w sali 106 w budyn­ku na uli­cy Dłu­giej 44/50. Do budyn­ku wcho­dzi­my od stro­ny metra ratusz arse­nał. Ina­czej od razu zabłądzicie.
Przy wej­ściu jest recep­cja. Od recep­cji idzie­cie kory­ta­rzem z lewej do koń­ca, potem scho­da­mi na pierw­sze pię­tro i do koń­ca w pra­wo. Może­cie też na recep­cji zapy­tać o szko­łę Kung Fu.”

Godzi­ny zajęć pozo­sta­ją bez zmian, czyli:
10.45-11.30 Dzie­ci 4-6 lat
11.30-12.30 Dzie­ci 7-11 lat

Ania - Instru­to­ra Andro­rin­ha - 507 558 980

Mamy nadzie­ję, że polu­bi­cie nową salę 🙂

Pozdra­wia­my i do zobaczenia!