Uwa­ga!!! Zmie­nia­my miej­sce nie­dziel­nych tre­nin­gów dla dzieci!!!

Ze wzglę­du na remont dotych­cza­so­wej sali zmie­nia­my loka­li­za­cję tre­nin­gów. Będzie­my ćwi­czyć w Aka­de­mii Kung Fu Tygrys i Żuraw, przy ul. Dłu­giej 44/50, kil­ka­dzie­siąt metrów od Metra Ratusz Arse­nał. Obok znaj­du­je się parking.

A to krót­ka instruk­cja dotar­cia od wła­ści­cie­li Akademii:
„Nasza miej­sców­ka znaj­du­je się w sali 106 w budyn­ku na uli­cy Dłu­giej 44/50. Do budyn­ku wcho­dzi­my od stro­ny metra ratusz arse­nał. Ina­czej od razu zabłądzicie.
Przy wej­ściu jest recep­cja. Od recep­cji idzie­cie kory­ta­rzem z lewej do koń­ca, potem scho­da­mi na pierw­sze pię­tro i do koń­ca w pra­wo. Może­cie też na recep­cji zapy­tać o szko­łę Kung Fu.”

Godzi­ny zajęć pozo­sta­ją bez zmian, czyli:
10.45-11.30 Dzie­ci 4-6 lat
11.30-12.30 Dzie­ci 7-11 lat

Ania - Instru­to­ra Andro­rin­ha - 507 558 980

Mamy nadzie­ję, że polu­bi­cie nową salę 🙂

Pozdra­wia­my i do zobaczenia!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close