Dziś przy­pa­da 28 rocz­ni­ca powsta­nia naszej gru­py na świe­cie. Dokład­nie 26 listo­pa­da 1992 roku Mestre Museu wraz z przy­ja­ciół­mi zało­żył Artes das Gera­is. Z tej oka­zji wszyst­kim człon­kom naszej Rodzi­ny życzy­my samych suk­ce­sów i dal­sze­go roz­wo­ju w capo­eira.
A dla tych co nie wie­dzą za dużo o naszej gru­pie zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z infor­ma­cja­mi na naszej stro­nie.