Zapra­sza­my do lek­tu­ry bar­dzo inte­re­su­ją­cej histo­ri Mestre Ze com Fome.

Mestre Zé com Fome zaczął ćwi­czyć capo­eira w wie­ku 14 lat pod okiem Mestre Rafa­ela. Tre­no­wał i miesz­kał w gospo­dar­stwie, gdzie jego rodzi­ce pra­co­wa­li dla jego mistrza. Jako dziec­ko Zé com Fome był zafa­scy­no­wa­ny capo­eira i wie­dział, że pew­ne­go dnia też będzie ją tre­no­wać, ale w tam­tym momen­cie nie miał pie­nię­dzy na opła­ce­nie zajęć, więc to marze­nie wyda­wa­ło się czymś nie­wy­ko­nal­nym. Pew­ne­go dnia, Mestre Rafa­el zaczął uczyć capo­eira Zé oraz inne dzie­ci za dar­mo w swo­im gara­żu. Ze wzglę­du na potrze­bę finan­so­we­go wspar­cia rodzi­ny w celu wycią­gnię­cia jej z bie­dy Zé com Fome musiał opu­ścić far­mę i prze­pro­wa­dzić się do Belo Hori­zon­te w wie­ku 18 lat. Z pole­ce­nia Mestre Rafa­ela Zé roz­po­czął tre­nin­gi pod okiem Mestre Museu. Kie­dy otrzy­mał tytuł pro­fes­sor, zde­cy­do­wał się wyje­chać do USA i roz­po­cząć swój pro­jekt, dalej podą­ża­jąc ścież­ką, któ­rą poka­za­li mu jego dotych­cza­so­wi mistrzo­wie. W 2010 roku, po 28 latach ćwi­cze­nia capo­eira, Mestre Zé com Fome otrzy­mał cor­da ver­mel­ha (czer­wo­ny sznur) z rąk Mestre Museu, a w roku 2012 uzy­skał tytuł mistrzowski.