Zapra­sza­my do lek­tu­ry bar­dzo inte­re­su­ją­cej histo­ri Mestre Ze com Fome.

Mestre Zé com Fome zaczął ćwi­czyć capo­eira w wie­ku 14 lat pod okiem Mestre Rafa­ela. Tre­no­wał i miesz­kał w gospo­dar­stwie, gdzie jego rodzi­ce pra­co­wa­li dla jego mistrza. Jako dziec­ko Zé com Fome był zafa­scy­no­wa­ny capo­eira i wie­dział, że pew­ne­go dnia też będzie ją tre­no­wać, ale w tam­tym momen­cie nie miał pie­nię­dzy na opła­ce­nie zajęć, więc to marze­nie wyda­wa­ło się czymś nie­wy­ko­nal­nym. Pew­ne­go dnia, Mestre Rafa­el zaczął uczyć capo­eira Zé oraz inne dzie­ci za dar­mo w swo­im gara­żu. Ze wzglę­du na potrze­bę finan­so­we­go wspar­cia rodzi­ny w celu wycią­gnię­cia jej z bie­dy Zé com Fome musiał opu­ścić far­mę i prze­pro­wa­dzić się do Belo Hori­zon­te w wie­ku 18 lat. Z pole­ce­nia Mestre Rafa­ela Zé roz­po­czął tre­nin­gi pod okiem Mestre Museu. Kie­dy otrzy­mał tytuł pro­fes­sor, zde­cy­do­wał się wyje­chać do USA i roz­po­cząć swój pro­jekt, dalej podą­ża­jąc ścież­ką, któ­rą poka­za­li mu jego dotych­cza­so­wi mistrzo­wie. W 2010 roku, po 28 latach ćwi­cze­nia capo­eira, Mestre Zé com Fome otrzy­mał cor­da ver­mel­ha (czer­wo­ny sznur) z rąk Mestre Museu, a w roku 2012 uzy­skał tytuł mistrzowski.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close