Mestre Baia­no zaczął ćwi­czyć capo­eira w roku 1973 w wieku13 lat pod okiem Zum­bie­go, któ­ry był wte­dy uczniem Mestre Pau­lão z gru­py Filo­so­fia. W 1976 roku poznał Jail­to­na, bra­ta Grão Mestre Dun­gi i ćwi­czył z nim na dzie­dziń­cu jego domu przy alei Bor­ba Gato. W 1977 ćwi­czył z Lika z gru­py San­ta Maria, któ­ry uczył capo­eira w dziel­ni­cy San­ta Inês. Tego same­go roku Mestre Lika nawró­cił się i prze­stał tre­no­wać. W 1978 roku poznał 2 uczniów Mestre Nacin­ho, któ­ry ćwi­czył w cen­trum Zito, więc zaczął ćwi­czyć z nim w gru­pie Meia Lua de Capo­eira i pozo­stał tam do 1986 roku. Następ­nie Mestre Baia­no poszedł swo­ją dro­gą i zało­żył gru­pę Capo­eira Ama­zo­nas. Orga­ni­zo­wał rodas we wschod­nich dziel­ni­cach Boa Vista i São Geral­do, o któ­rych do dziś czę­sto wspo­mi­na się wśród capo­eiri­stas, któ­rzy w nich uczest­ni­czy­li. Dołą­czył do FICAG 14 maja 1997 w sali kościo­ła w dziel­ni­cy Pom­péia, gdzie pra­co­wał do 2007 roku. Póź­niej dalej pro­wa­dził zaję­cia w tym regio­nie. W 2019 powró­cił do gru­py FICAG. Dziś Mestre Baia­no ma 60 lat i 47-let­ni staż w capoeira.
Mestre Baiano