Mestre Baia­no zaczął ćwi­czyć capo­eira w roku 1973 w wieku13 lat pod okiem Zum­bie­go, któ­ry był wte­dy uczniem Mestre Pau­lão z gru­py Filo­so­fia. W 1976 roku poznał Jail­to­na, bra­ta Grão Mestre Dun­gi i ćwi­czył z nim na dzie­dziń­cu jego domu przy alei Bor­ba Gato. W 1977 ćwi­czył z Lika z gru­py San­ta Maria, któ­ry uczył capo­eira w dziel­ni­cy San­ta Inês. Tego same­go roku Mestre Lika nawró­cił się i prze­stał tre­no­wać. W 1978 roku poznał 2 uczniów Mestre Nacin­ho, któ­ry ćwi­czył w cen­trum Zito, więc zaczął ćwi­czyć z nim w gru­pie Meia Lua de Capo­eira i pozo­stał tam do 1986 roku. Następ­nie Mestre Baia­no poszedł swo­ją dro­gą i zało­żył gru­pę Capo­eira Ama­zo­nas. Orga­ni­zo­wał rodas we wschod­nich dziel­ni­cach Boa Vista i São Geral­do, o któ­rych do dziś czę­sto wspo­mi­na się wśród capo­eiri­stas, któ­rzy w nich uczest­ni­czy­li. Dołą­czył do FICAG 14 maja 1997 w sali kościo­ła w dziel­ni­cy Pom­péia, gdzie pra­co­wał do 2007 roku. Póź­niej dalej pro­wa­dził zaję­cia w tym regio­nie. W 2019 powró­cił do gru­py FICAG. Dziś Mestre Baia­no ma 60 lat i 47-let­ni staż w capoeira.
Mestre Baiano

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close