Już jutro (w sobo­tę 21 paź­dzier­ni­ka) po raz kolej­ny wystą­pi­my na impre­zie z cyklu „Mózg lubi ruch”, któ­ra jak zwy­kle odbę­dzie się w OSiR przy uli­cy Sien­nic­kiej 40. Zaczy­na­my o godzi­nie 12:00. Bądź­cie z nami!