Rado­sne wie­ści napły­wa­ją do nas ze wszyst­kich stron War­sza­wy i oko­lic. Kolej­ne sek­cje naszej gru­py powra­ca­ją do regu­lar­nych treningów!

W nie­dzie­lę wzno­wi­ła dzia­łal­ność sek­cja dzie­cię­ca ćwi­czą­ca przy Metrze Ratusz Arse­nał. W tym tygo­dniu moż­na też spo­dzie­wać się powro­tu sek­cji marec­kiej u Pro­fes­so­ra Sino, a już dziś wie­czo­rem zapra­sza­my na powrót eki­py gro­chow­skiej o nowej godzi­nie: 20:15 (z kolei piąt­ko­we zaję­cia będą zaczy­nać się o 20:00).

Jutro powró­cą też zaję­cia sek­cji wol­skiej.

Powo­li wra­ca­my do życia z hiber­na­cji. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na treningi!