Rado­sne wie­ści napły­wa­ją do nas ze wszyst­kich stron War­sza­wy i oko­lic. Kolej­ne sek­cje naszej gru­py powra­ca­ją do regu­lar­nych treningów!

W nie­dzie­lę wzno­wi­ła dzia­łal­ność sek­cja dzie­cię­ca ćwi­czą­ca przy Metrze Ratusz Arse­nał. W tym tygo­dniu moż­na też spo­dzie­wać się powro­tu sek­cji marec­kiej u Pro­fes­so­ra Sino, a już dziś wie­czo­rem zapra­sza­my na powrót eki­py gro­chow­skiej o nowej godzi­nie: 20:15 (z kolei piąt­ko­we zaję­cia będą zaczy­nać się o 20:00).

Jutro powró­cą też zaję­cia sek­cji wol­skiej.

Powo­li wra­ca­my do życia z hiber­na­cji. Zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na treningi!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close