Przed­sta­wia­my krót­ką histo­rię kolej­ne­go nasze­go Mestre, któ­ry gościł u nas w 2014 roku - Mestre Salario

Mestre Sala­rio zaczął ćwi­czyć capo­eira pod okiem Mestre Teda w 1988 roku w mie­ście Cam­pi­nas. Po śmier­ci mistrza w 1994 roku, czu­jąc potrze­bę dal­sze­go pogłę­bia­nia swo­jej wie­dzy, zaczął odwie­dzać róż­ne szko­ły capo­eira takie jak Sen­za­la, Berim­bau, Capo­eira Bra­sil i Cor­dao de Ouro. W roku 2002 skon­tak­to­wał się z Mestre Museu, bo znał go już pra­wie od 10 lat i sły­szał bar­dzo wie­le infor­ma­cji na jego temat. On tego cza­su nale­ży już do FICAG. Sala­rio został uho­no­ro­wa­ny czer­wo­nym sznu­rem przez Mestre Museu w 2014 roku, a w 2018 otrzy­mał ofi­cjal­ny tytuł Mestre. Dziś jest repre­zen­tan­tem i koor­dy­na­to­rem pro­jek­tów w sta­nie São Pau­lo, Ango­li i Meksyku.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close