Przed­sta­wia­my krót­ką histo­rię kolej­ne­go nasze­go Mestre, któ­ry gościł u nas w 2014 roku - Mestre Salario

Mestre Sala­rio zaczął ćwi­czyć capo­eira pod okiem Mestre Teda w 1988 roku w mie­ście Cam­pi­nas. Po śmier­ci mistrza w 1994 roku, czu­jąc potrze­bę dal­sze­go pogłę­bia­nia swo­jej wie­dzy, zaczął odwie­dzać róż­ne szko­ły capo­eira takie jak Sen­za­la, Berim­bau, Capo­eira Bra­sil i Cor­dao de Ouro. W roku 2002 skon­tak­to­wał się z Mestre Museu, bo znał go już pra­wie od 10 lat i sły­szał bar­dzo wie­le infor­ma­cji na jego temat. On tego cza­su nale­ży już do FICAG. Sala­rio został uho­no­ro­wa­ny czer­wo­nym sznu­rem przez Mestre Museu w 2014 roku, a w 2018 otrzy­mał ofi­cjal­ny tytuł Mestre. Dziś jest repre­zen­tan­tem i koor­dy­na­to­rem pro­jek­tów w sta­nie São Pau­lo, Ango­li i Meksyku.