Przed­sta­wia­my krót­ką histo­rię For­ma­do Tuca, któ­ry gościł u nas na warsz­ta­tach w 2015 roku. 

For­ma­do Tuca zaczął ćwi­czyć capo­eira w roku 1983 w wie­ku 7 lat. W tym cza­sie jako nauczy­cie­lem był Mestre Dami­ão, z któ­rym ćwi­czył do 2000 roku. W 2001 za namo­wą swo­jej sio­stry Val­de­te poznał Mestre Museu na warsz­ta­tach w Belo Hori­zon­te. Ponie­waż spodo­ba­ły mu się obo­wią­zu­ją­ce w gru­pie zasa­dy panu­ją­ce w gru­pie i bar­dzo iden­ty­fi­ko­wał się z filo­zo­fią Mestre Museu, posta­no­wił czę­ściej odwie­dzać głów­ną sie­dzi­bę gru­py jako sta­ży­sta (esta­gi­ário). Po pew­nym cza­sie został peł­no­praw­nym człon­kiem gru­py. Obec­nie od 19 lat nale­ży już do FICAG.