Przed­sta­wia­my histo­rię For­ma­do Lourim, gosz­czą­ce­go u nas na warsz­ta­tach w 2016 roku.


For­ma­do Lourim zaczął ćwi­czyć capo­eira w 1987 roku w wie­ku 6 lat pod okiem Pro­fes­so­ra Zezin­ho z gru­py Esco­la Ogã. Tam pozo­stał do 1990, kie­dy to prze­szedł do szko­ły Com­pan­hia Ter­re­iro do Bra­sil pro­wa­dzo­nej przez Mestre Samu­rai, gdzie pozo­stał przez 9 lat. W 2000 roku dołą­czył do FICAG, gdzie pisze swo­ją histo­rię do dziś. W 2018 roku otrzy­mał z rąk Mestre Museu cor­da ver­mel­ha (czer­wo­ny sznur). Obec­nie repre­zen­tu­je gru­pę FICAG w sta­nie Ceará. W roku 2020 obcho­dził 20. rocz­ni­cę dołą­cze­nia do grupy.