Przed­sta­wia­my histo­rię For­ma­do Lourim, gosz­czą­ce­go u nas na warsz­ta­tach w 2016 roku.


For­ma­do Lourim zaczął ćwi­czyć capo­eira w 1987 roku w wie­ku 6 lat pod okiem Pro­fes­so­ra Zezin­ho z gru­py Esco­la Ogã. Tam pozo­stał do 1990, kie­dy to prze­szedł do szko­ły Com­pan­hia Ter­re­iro do Bra­sil pro­wa­dzo­nej przez Mestre Samu­rai, gdzie pozo­stał przez 9 lat. W 2000 roku dołą­czył do FICAG, gdzie pisze swo­ją histo­rię do dziś. W 2018 roku otrzy­mał z rąk Mestre Museu cor­da ver­mel­ha (czer­wo­ny sznur). Obec­nie repre­zen­tu­je gru­pę FICAG w sta­nie Ceará. W roku 2020 obcho­dził 20. rocz­ni­cę dołą­cze­nia do grupy.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close