Ser­decz­nie zapra­sza­my jutro do hali CRS Bie­la­ny przy uli­cy Lin­de­go 20, gdzie w godzi­nach 11:00 - 16:00 odbę­dzie się War­szaw­ski Pik­nik Rodzin­ny. Wszyst­kich chęt­nych do wej­ścia na impre­zę pro­si­my o reje­stra­cję na stro­nie http://www.warszawskiednirodzinne.pl/. Nasza gru­pa będzie tam mia­ła swo­je sto­isko i będzie­my też orga­ni­zo­wać spe­cjal­ne poka­zy. Oby do zobaczenia!