Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my jutro na bło­nia Sta­dio­nu Naro­do­we­go od alei Zie­le­niec­kiej, gdzie odbę­dzie się wiel­ki pik­nik z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Oprócz wie­lu atrak­cji tego wyda­rze­nia będzie moż­na rów­nież zoba­czyć poka­zy capo­eira i poroz­ma­wiać z nami na temat naszych tre­nin­gów i sek­cji. Cze­ka­my na Was od 12:00 do 17:00 na sto­isku numer 105 (w środ­ko­wej czę­ści pik­ni­ku). Do zobaczenia!