W sobo­tę 19 wrze­śnia zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na mini­fe­sti­wal Musi­Qu­ali­da­de oraz wspól­ne świę­to­wa­nie 10. uro­dzin sek­cji na war­szaw­skim Gro­cho­wie. W pro­gra­mie szli­fo­wa­nie gry na instru­men­tach, macu­le­le i peł­na ener­gii roda, aby god­nie uczcić tę okrą­głą rocz­ni­cę. Spo­ty­ka­my się o godzi­nie 13:00 w Kamion Fit­ness Club przy uli­cy Cho­da­kow­skiej 12. Weź­cie ze sobą instru­men­ty. Do zobaczenia!