Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na hucz­ne świę­to­wa­nie uro­dzin naszej sek­cji w sobo­tę 25 wrze­śnia o godzi­nie 12:00 w Kamion Fit­ness Club przy uli­cy Cho­da­kow­skiej 12. W pro­gra­mie nauka gry na instru­men­tach, śpie­wa­nie i macu­le­le. Do zobaczenia!