Z oka­zji mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Kobiet życzy­my wszyst­kim paniom zwią­za­nym z naszą gru­pą dużo zdro­wia, wytrwa­ło­ści i szczę­ścia w życiu. Oby­ście zawsze czu­ły się doce­nia­ne, a męż­czyź­ni nie dawa­li się wam za bar­dzo we zna­ki 🙂 Feliz Dia Inter­na­cio­nal da Mulher!