Ola Capo­eiri­stas,

Sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na w Pol­sce jest coraz gor­sza i groź­niej­sza! Dla­te­go też dla bez­pie­czeń­stwa nas wszyst­kich – z przy­kro­ścią i bólem ser­ca – po raz kolej­ny zde­cy­do­wa­li­śmy się prze­nieść nasze corocz­ne świę­to capo­eira na przy­szły rok. Nowa data to praw­do­po­dob­nie maj/czerwiec 2021.

To dla nas sytu­acja zupeł­nie bez­pre­ce­den­so­wa. Nigdy w naszej histo­rii (a to już nie­mal 20 lat!) nie byli­śmy zmu­sze­ni aż dwa razy prze­kła­dać warsz­ta­tów. Jest nam z tego powo­du bar­dzo przy­kro, ale jed­no­cze­śnie nie wyobra­ża­my sobie orga­ni­za­cji wyda­rze­nia w sytu­acji kie­dy licz­ba zaka­żo­nych osób w naszym kra­ju rośnie dra­ma­tycz­nie. Bez­pie­czeń­stwo alu­nos, instruk­to­rów oraz Waszych naj­bliż­szych jest dla nas najważniejsze!

Jed­no­cze­śnie pra­gnie­my Was zapew­nić, że wszyst­kie środ­ki zgro­ma­dzo­ne pod­czas zapi­sów są bez­piecz­nie zma­ga­zy­no­wa­ne na kon­cie fun­da­cji i zosta­ną wyko­rzy­sta­ne pod­czas orga­ni­za­cji Festi­wa­lu w 2021 roku. Szy­ku­je się jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­we świę­to, bo za rok FICAG w Pol­sce koń­czy 20 lat!

ZWROT KOSZTÓW – DEADLINE: 30 LISTOPADA!

Rozu­mie­my, że pan­de­mia doty­ka rów­nież Was, w tym czę­sto w wymia­rze eko­no­micz­nym. Dla­te­go ist­nie­je moż­li­wość doko­na­nia zwro­tu ponie­sio­nych przez Was kosz­tów na rze­czy Festi­wa­lu. Nie­mniej ponie­waż dzia­ła­my jako fun­da­cja, jest to nie­co bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne niż w przy­pad­ku fir­my czy innych instytucji.

Pro­ce­du­ra bowiem zakła­da wypeł­nie­nie odpo­wied­nie­go pisma i dostar­cze­nie go nam do koń­ca listo­pa­da 2020 roku.

Chcąc uła­twić Wam całą pro­ce­du­rę ubie­ga­nia się o zwrot, przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ny WZÓR pisma. (https://www.ficag.pl/odwolanie_darowizny.docx)

Doko­na­my wszel­kich sta­rań, aby pie­nią­dze zna­la­zły się na Waszych kon­tach do koń­ca br. roku.

Pro­si­my Was o cier­pli­wość i mamy nadzie­ję, ze widzi­my się na tre­nin­gach (oczy­wi­ście z zacho­wa­niem wszel­kich pro­ce­dur sanitarnych!)

Dzię­ki!
Sino

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close