Dro­dzy Capoeiristas,

sytu­acja w Pol­sce i na świe­cie nadal jest wyjąt­ko­wa, a nasze warsz­ta­ty zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Ponie­waż nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć co się wyda­rzy w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku tygo­dni (a tym bar­dziej za 1,5 mie­sią­ca) z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że jeste­śmy zmu­sze­ni prze­ło­żyć je na inny ter­min. Nie chce­my odwo­ły­wać ich cał­ko­wi­cie, ponie­waż zale­ży nam na dosko­na­le­niu się.
Prze­no­si­my je więc na jesień.

Nowy ter­min to 21-25.10.2020.

Płat­no­ści za warsz­ta­ty zosta­ją prze­dłu­żo­ne do 20 wrze­śnia 2020.

Jeśli ktoś jesz­cze nie wpła­cił 2 raty to spo­koj­nie ma jesz­cze spo­ro cza­su. Ci co już wpła­ci­li - nic nie prze­pad­nie,
mamy wszyst­ko zapi­sa­ne i zaksięgowane.

Ponie­waż nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć co będzie po waka­cjach, dla­te­go też ten ter­min jest na tyle odle­gły, żeby­śmy mie­li czas i ewen­tu­al­ne moż­li­wo­ści reago­wać odpo­wied­nio do sytuacji.

Mamy nadzie­ję, że zro­zu­mie­cie nasze decy­zje i razem uda nam się zor­ga­ni­zo­wać to wydarzenie.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close