Dro­dzy Capoeiristas,

sytu­acja w Pol­sce i na świe­cie nadal jest wyjąt­ko­wa, a nasze warsz­ta­ty zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi. Ponie­waż nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć co się wyda­rzy w cią­gu naj­bliż­szych kil­ku tygo­dni (a tym bar­dziej za 1,5 mie­sią­ca) z przy­kro­ścią infor­mu­je­my, że jeste­śmy zmu­sze­ni prze­ło­żyć je na inny ter­min. Nie chce­my odwo­ły­wać ich cał­ko­wi­cie, ponie­waż zale­ży nam na dosko­na­le­niu się.
Prze­no­si­my je więc na jesień.

Nowy ter­min to 21-25.10.2020.

Płat­no­ści za warsz­ta­ty zosta­ją prze­dłu­żo­ne do 20 wrze­śnia 2020.

Jeśli ktoś jesz­cze nie wpła­cił 2 raty to spo­koj­nie ma jesz­cze spo­ro cza­su. Ci co już wpła­ci­li - nic nie prze­pad­nie,
mamy wszyst­ko zapi­sa­ne i zaksięgowane.

Ponie­waż nie jeste­śmy w sta­nie prze­wi­dzieć co będzie po waka­cjach, dla­te­go też ten ter­min jest na tyle odle­gły, żeby­śmy mie­li czas i ewen­tu­al­ne moż­li­wo­ści reago­wać odpo­wied­nio do sytuacji.

Mamy nadzie­ję, że zro­zu­mie­cie nasze decy­zje i razem uda nam się zor­ga­ni­zo­wać to wydarzenie.