Po waka­cyj­nej prze­rwie sek­cja ursy­now­ska wzna­wia swo­ją działalność.

Zaję­cia będą odby­wać się we wtor­ki w godzi­nach 20.30-21.30 oraz w czwart­ki w godzi­nach 19.30 - 21.00 przy ul. Man­da­ryn­ki 1.

Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że tre­ning w dniu 28.09 będzie odwołany.

Do zoba­cze­nia!