Już 6 grud­nia 2019 o godz. 19:00 zapra­sza­my wszyst­kich człon­ków oraz przy­ja­ciół FICAG Pol­ska na corocz­ne świę­to­wa­nie Mikołajek.

Impre­za odbę­dzie się w SP nr 123 przy ul. Czar­niec­kie­go 49

Dodat­ko­we infor­ma­cje znaj­dzie­cie na stro­nie wyda­rze­nia 
https://www.facebook.com/events/713973759124229/