Zapra­sza­my wszyst­kich ser­decz­nie na nasze corocz­ne warsz­ta­ty połą­czo­ne z cere­mo­nią nada­nia pierw­szych oraz kolej­nych stop­ni. W tym roku wyda­rze­nie odbę­dzie się w dniach 25-29.05.2022 w Ter­mi­na­lu Kul­tu­ry na war­szaw­skim Gocła­wiu.
Aktu­al­ne infor­ma­cje może­cie śle­dzić na stro­nie wyda­rze­nia Bati­za­do e tro­ca de cor­das 2022