Dro­dzy Capoeiristas!!!

Kolej­ne Bati­za­do e tro­ca de cor­das za nami! Chcia­łem Wam wszyst­kim bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać za obec­ność i fan­ta­stycz­ną ener­gię w cza­sie warsz­ta­tów! Myślę, że moż­na śmia­ło powie­dzieć, że wyszedł nam jeden z lep­szych even­tów w naszej histo­rii! Brawo! 👏👏👏

Gra­tu­la­cje dla wszyst­kich nowych Alu­nos, któ­rzy w tym roku dosta­li pierw­szy w życiu cor­da. Wita­my ofi­cjal­nie w sze­re­gach FICAG Pol­ska! Życzę dużo suk­ce­sów i wyci­sku na treningach! 🔥

Bra­wa też dla wszyst­kich, któ­rzy zmie­ni­li sznu­ry w tym roku. Każ­dy z Was wkła­da dużo ser­ca w capo­eira i mam nadzie­ję, że nowe bar­wy doda­dzą Wam wia­tru w żagle i zmo­ty­wu­ją do jesz­cze cięż­szej pracy. 💪🏋️‍♀️

Bar­dzo mnie cie­szy to, że mamy kolej­ne­go instruk­to­ra w naszej kadrze!

Gra­tu­la­cjeTomasz Piat­kow­ski

Chciał­bym podzię­ko­wać też naszych wspa­nia­łym gościom! Pro­fes­sor Mal­ha­do (Tomasz Mal­ha­do Woj­ta­sik z GCB) oraz Pro­fes­sor Bar­ril (Michal Kwiat­kow­ski z Muzen­za Pol­ska). To była wiel­ka przy­jem­ność Was gościć! Dzię­ku­ję za całe wspar­cie i że chcie­li­ście dzie­lić się Waszą wie­dzą i doświadczeniem.

Pro­fes­sor Capi­tão (Júlio César oraz For­man­do Babin­ha (Pau­lo Sér­gio Babin­ha) bez Was ten event nie miał by miej­sca. Dzię­ku­ję z całe­go ser­ca za wszyst­kie tre­nin­gi, wska­zów­ki i wie­dzę, któ­rą się z nami podzieliliście.

Pro­fes­sor Capi­tão e For­man­do Babin­ha - obri­ga­do por tudo do fun­do do cora­ção. Sem vocês esse even­to não exi­sti­ria. Obri­ga­do pelo tre­inos, dicas e toda sabe­do­ria que vocês com­par­til­ha­ram conosco!

Spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nia dla wszyst­kich zaan­ga­żo­wa­nych w orga­ni­za­cję tego even­tu. Za warsz­ta­ta­mi sto­ją mie­sią­ce prac i przy­go­to­wań po stro­nie Kadry oraz Alu­nos - dzię­ku­ję Wam za poświę­co­ny czas i pro­fe­sjo­nal­ne podej­ście do tematu!

Wszyst­ko co dobre szyb­ko się koń­czy! Wra­ca­my teraz do rze­czy­wi­sto­ści tre­nin­go­wej (i zwy­kłej😀), ale pla­nu­je­my już kolej­ne wydarzenia!

Axe!

Pro­fes­sor Sino