Sekcja Mokotów przenosi się na Rondo Daszyńskiego!

Od lute­go 2017 zaję­cia dotych­cza­so­wej sek­cji Moko­tów będą odby­wać się w klu­bie Fit­nes­sja przy uli­cy Towa­ro­wej 22. Nowy har­mo­no­gram tre­nin­gów: ponie­dzia­łek 20:30-22:00 pią­tek 19:00-20:30 W związ­ku z nową loka­li­za­cją sek­cja zmie­nia...