10 lat Happy Capoeira FICAG

W sobo­tę 22.04.2023 obcho­dzi­li­śmy wiel­kie świę­to w naszej gru­pie - 10-lecie naszej sek­cji Hap­py Capo­eira FICAG. Z tej oka­zji Instru­tor Coco - Mar­cin Ora­szek zor­ga­ni­zo­wał warsz­ta­ty capo­eira z gość­mi Pro­fes­sor Tomasz Mal­ha­do...

Nowa sekcja przy Stadionie Narodowym

Z ogrom­ną przy­jem­no­ścią infor­mu­je­my o otwar­ciu nowej sek­cji przy Sta­dio­nie Naro­do­wym. Tre­nin­gi będą się odby­wa­ły w klu­bie LAAB przy Al. Ks. J. Ponia­tow­skie­go 1 we wtor­ki i czwart­ki w godzi­nach 19:00-20:30. Zaję­cia są...

Zmiany w grafiku sekcji śródmiejskiej

Z począt­kiem mar­ca zaszły zmia­ny w dzia­ła­niu sek­cji w Śród­mie­ściu. W bie­żą­cym mie­sią­cu tre­nin­gi odby­wa­ją się 1 raz w tygo­dniu - w czwart­ki o 20:30. Marzec jest jed­no­cze­śnie mie­sią­cem, po któ­rym dzia­łal­ność...