Zapra­sza­my na dru­gą edy­cję fan­ta­stycz­nej impre­zy bra­zy­lij­skiej - Arra­sta-pé em Varsóvia!

24 czerw­ca w klu­bie Prze­strzeń Pry­wat­na (ul. Emi­lii Pla­ter 9/11) odbę­dzie się dru­ga edy­cja impre­zy bra­zy­lij­skiej o nazwie Arra­sta-pé em Var­só­via. Współ­or­ga­ni­zu­ją ją dwie instruk­tor­ki z naszej gru­py - Guer­re­ira i Ando­rin­ha. Pro­gram impre­zy prze­wi­du­je nie tyl­ko tań­ce do bra­zy­lij­skich ryt­mów, ale rów­nież poka­zy i miniwarsztaty. 

Wyda­rze­nie na Facebooku

Do zoba­cze­nia!