Zapra­sza­my na dru­gą edy­cję fan­ta­stycz­nej impre­zy bra­zy­lij­skiej - Arra­sta-pé em Varsóvia!

24 czerw­ca w klu­bie Prze­strzeń Pry­wat­na (ul. Emi­lii Pla­ter 9/11) odbę­dzie się dru­ga edy­cja impre­zy bra­zy­lij­skiej o nazwie Arra­sta-pé em Var­só­via. Współ­or­ga­ni­zu­ją ją dwie instruk­tor­ki z naszej gru­py - Guer­re­ira i Ando­rin­ha. Pro­gram impre­zy prze­wi­du­je nie tyl­ko tań­ce do bra­zy­lij­skich ryt­mów, ale rów­nież poka­zy i miniwarsztaty. 

Wyda­rze­nie na Facebooku

Do zoba­cze­nia!

 

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close