Rusza­my z testo­wą nową loka­li­za­cją na Bia­ło­łę­ce - zapra­sza­my na pierw­sze poka­zo­we zaję­cia w dniu 3 listo­pa­da w godzi­nach 18:00 - 19:15 w Piw­ni­cy Roz­ma­ito­ści ul. Głę­boc­ka 56d/2. Zaję­cia prze­zna­czo­ne są głów­nie dla dzie­ci od lat 7 oraz ich rodzi­ców. Na zaję­ciach poka­zo­wych jest ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc, dla­te­go obo­wią­zu­je kolej­ność zgło­szeń - sms pod nr tel. 608 131 221 lub przez Mes­sen­ger Piw­ni­ca Roz­ma­ito­ści.
Zaję­cia ruszą jako regu­lar­ne, jeśli zbie­rze się gru­pa, dla­te­go zachę­ca­my do sta­łych zapi­sów. 🙂

Do zoba­cze­nia