Rusza­my z testo­wą nową loka­li­za­cją na Bia­ło­łę­ce - zapra­sza­my na pierw­sze poka­zo­we zaję­cia w dniu 3 listo­pa­da w godzi­nach 18:00 - 19:15 w Piw­ni­cy Roz­ma­ito­ści ul. Głę­boc­ka 56d/2. Zaję­cia prze­zna­czo­ne są głów­nie dla dzie­ci od lat 7 oraz ich rodzi­ców. Na zaję­ciach poka­zo­wych jest ogra­ni­czo­na licz­ba miejsc, dla­te­go obo­wią­zu­je kolej­ność zgło­szeń - sms pod nr tel. 608 131 221 lub przez Mes­sen­ger Piw­ni­ca Roz­ma­ito­ści.
Zaję­cia ruszą jako regu­lar­ne, jeśli zbie­rze się gru­pa, dla­te­go zachę­ca­my do sta­łych zapi­sów. 🙂

Do zoba­cze­nia

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close