W dniu 02.06.2021 mię­ło 20 lat od powsta­nia FICAG Pol­ska. Z tej oka­zji chce­my życzyć wszyst­kim człon­kom naszej rodzi­ny samych suk­ce­sów w capo­eira i jesz­cze więk­szej rado­ści z ćwi­cze­nia tej pięk­nej sztu­ki walki.

PS. A już nie­ba­wem ogło­si­my z tej oka­zji nasze wyda­rze­nie. Stay in touch. 😉

Para­bens FICAG Polonia.