Uwa­ga! Nastą­pi­ła cza­so­wa zmia­na godzi­ny i loka­li­za­cji zajęć dla dzie­ci na Woli!

Zaję­cia we wrze­śniu będą odby­wać się w Aka­de­mii Tań­ca Toma­sza Potoc­kie­go przy ul. Wol­ność 2A w godzi­nah 12.00- 13.00.

Nasz tre­ning odbę­dzie się w sali D (sala Wrzo­so­wa, klat­ka scho­do­wa po lewej stro­nie patrząc w kie­run­ku Żoli­bo­rza).

Sala jest wyre­mon­to­wa­na, z nowym par­kie­tem i lustra­mi.

W razie wąt­pli­wo­ści pro­si­my o kon­takt przez Face­bo­oka, mailo­wy anna.jakima@gmail.com lub tele­fo­nicz­ny - 507 558 980.

Zaczy­na­my już 3 wrze­śnia. Do zoba­cze­nia na tre­nin­gu!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close