Polityka prywatności serwisu www.ficag.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE.
  1. Ope­ra­to­rem Ser­wi­su www.ficag.pl jest FICAG Pol­ska.
  2. Ser­wis reali­zu­je funk­cje pozy­ski­wa­nia infor­ma­cji o użyt­kow­ni­kach i ich zacho­wa­niach w nastę­pu­ją­cy spo­sób:
   1. Poprzez dobro­wol­nie wpro­wa­dzo­ne w for­mu­la­rzach infor­ma­cje.
   2. Poprzez zapi­sy­wa­nie w urzą­dze­niach koń­co­wych pli­ki cookie (tzw. „cia­stecz­ka”).
   3. Poprzez zapi­sy­wa­nie tech­nicz­nych logów na pozio­mie ser­we­ra www, obsłu­gi­wa­ne­go przez Blink.pl (ope­ra­tor hostin­gu pro­wa­dzi swo­ją stro­nę pod adre­sem http://www.blink.pl. Ope­ra­to­rem jest OGICOM Spi­der Sp. z o.o. S.K.A. z sie­dzi­bą w Pozna­niu).
  3. Niniej­sza Poli­ty­ka jest doku­men­tem infor­ma­cyj­nym i nie zastę­pu­je poli­ty­ki bez­pie­czeń­stwa, pro­wa­dzo­nej przez Ope­ra­to­ra Ser­wi­su zgod­nie zgod­nie z prze­pi­sa­mi o ochro­nie danych oso­bo­wych.
  4. W zakre­sie danych, będą­cych dany­mi oso­bo­wy­mi w świet­nie prze­pi­sów o ochro­nie danych oso­bo­wych, admi­ni­stra­to­rem danych jest Ope­ra­tor Ser­wi­su.
 2. INFORMACJE W FORMULARZACH.
  1. Ser­wis zbie­ra infor­ma­cje poda­ne dobro­wol­nie przez użyt­kow­ni­ka.
  2. Ser­wis może zapi­sać ponad­to infor­ma­cje o para­me­trach połą­cze­nia (ozna­cze­nie cza­su, adres IP).
  3. Dane w for­mu­la­rzu nie są udo­stęp­nia­ne pod­mio­tom trze­cim ina­czej, niż za zgo­dą użyt­kow­ni­ka.
  4. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu mogą sta­no­wić zbiór danych oso­bo­wych, wów­czas taki zbiór jest reje­stro­wa­ny przez Ope­ra­to­ra Ser­wi­su w reje­strze pro­wa­dzo­nym przez Gene­ral­ne­go Inspek­to­ra Ochro­ny Danych Oso­bo­wych.
  5. Jeśli dane w for­mu­la­rzu umoż­li­wia­ją iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej, to oso­ba taka ma praw­do do wglą­du, mody­fi­ka­cji i żąda­nia zaprze­sta­nia prze­twa­rza­nia swo­ich danych w dowol­nym momen­cie. Moż­li­we jed­nak, że będzie to powo­do­wa­ło brak dostę­pu do nie­któ­rych funk­cji ser­wi­su.
  6. Dane poda­ne w for­mu­la­rzu są prze­twa­rza­ne w celu wyni­ka­ją­cym z funk­cji kon­kret­ne­go for­mu­la­rza, np. w celu doko­na­nia pro­ce­su obsłu­gi zgło­sze­nia ser­wi­so­we­go lub kon­tak­tu han­dlo­we­go.
  7. Dane poda­ne w for­mu­la­rzach mogą być prze­ka­za­ne pod­mio­tom tech­nicz­nie reali­zu­ją­cym nie­któ­re usłu­gi – w szcze­gól­no­ści doty­czy to prze­ka­zy­wa­nia infor­ma­cji o posia­da­czu reje­stro­wa­nej dome­ny do pod­mio­tów będą­cych ope­ra­to­ra­mi domen inter­ne­to­wych (przede wszyst­kim Nauko­wa i Aka­de­mic­ka Sieć Kom­pu­te­ro­wa j.b.r – NASK), ser­wi­sów obsłu­gu­ją­cych płat­no­ści lub też innych pod­mio­tów, z któ­ry­mi Ope­ra­tor Ser­wi­su w tym zakre­sie współ­pra­cu­je.
 3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES.
  1. Ser­wis korzy­sta z pli­ków cookies.
  2. Pli­ki cookies (tzw. „cia­stecz­ka”) sta­no­wią dane infor­ma­tycz­ne, w szcze­gól­no­ści pli­ki tek­sto­we, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i prze­zna­czo­ne są do korzy­sta­nia ze stron inter­ne­to­wych Ser­wi­su. Pli­ki tego rodza­ju zazwy­czaj zawie­ra­ją nazwę stro­ny inter­ne­to­wej, z któ­rej pocho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.
  3. Pod­mio­tem zamiesz­cza­ją­cym na urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su pli­ki cookies oraz uzy­sku­ją­cym do nich dostęp jest ope­ra­tor Ser­wi­su lub pod­mio­ty z nim współ­pra­cu­ją­ce.
  4. Pli­ki cookies wyko­rzy­sty­wa­ne są w nastę­pu­ją­cych celach:
   1. two­rze­nia sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su korzy­sta­ją ze stron inter­ne­to­wych, co umoż­li­wia ulep­sza­nie ich struk­tu­ry i zawar­to­ści;
   2. utrzy­ma­nie sesji Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su (po zalo­go­wa­niu), dzię­ki któ­rej Użyt­kow­nik nie musi na każ­dej pod­stro­nie Ser­wi­su ponow­nie wpi­sy­wać logi­nu i hasła;
   3. w celu zapa­mię­ta­nia skła­du koszy­ka użyt­kow­ni­ka w skle­pie inter­ne­to­wym,
   4. okre­śla­nia pro­fi­lu użyt­kow­ni­ka w celu wyświe­tla­nia mu dopa­so­wa­nych mate­ria­łów w sie­ciach rekla­mo­wych, w szcze­gól­no­ści sie­ci Google.
  5. W ramach Ser­wi­su sto­so­wa­ne są dwa zasad­ni­cze rodza­je pli­ków cookies: „sesyj­ne” (ses­sion cookies) oraz „sta­łe” (per­si­stent cookies). Cookies „sesyj­ne” są pli­ka­mi tym­cza­so­wy­mi, któ­re prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka do cza­su wylo­go­wa­nia, opusz­cze­nia stro­ny inter­ne­to­wej lub wyłą­cze­nia opro­gra­mo­wa­nia (prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej). „Sta­łe” pli­ki cookies prze­cho­wy­wa­ne są w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka przez czas okre­ślo­ny w para­me­trach pli­ków cookies lub do cza­su ich usu­nię­cia przez Użyt­kow­ni­ka.
  6. Opro­gra­mo­wa­nie do prze­glą­da­nia stron inter­ne­to­wych (prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa) zazwy­czaj domyśl­nie dopusz­cza prze­cho­wy­wa­nie pli­ków cookies w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka. Użyt­kow­ni­cy Ser­wi­su mogą doko­nać zmia­ny usta­wień w tym zakre­sie. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa umoż­li­wia usu­nię­cie pli­ków cookies. Moż­li­we jest tak­że auto­ma­tycz­ne blo­ko­wa­nie pli­ków cookies Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na ten temat zawie­ra pomoc lub doku­men­ta­cja prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.
  7. Ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia pli­ków cookies mogą wpły­nąć na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści dostęp­ne na stro­nach inter­ne­to­wych Ser­wi­su.
  8. Pli­ki cookies zamiesz­cza­ne w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka Ser­wi­su i wyko­rzy­sty­wa­ne mogą być rów­nież przez współ­pra­cu­ją­cych z ope­ra­to­rem Ser­wi­su rekla­mo­daw­ców oraz part­ne­rów, a tak­że ope­ra­to­rów płat­no­ści.
  9. Zale­ca­my prze­czy­ta­nie poli­ty­ki ochro­ny pry­wat­no­ści tych firm, aby poznać zasa­dy korzy­sta­nia z pli­ków cookie wyko­rzy­sty­wa­ne w sta­ty­sty­kach: Poli­ty­ka ochro­ny pry­wat­no­ści Google Ana­ly­tics.
  10. Pli­ki cookie mogą być wyko­rzy­sta­ne przez sie­ci rekla­mo­we, w szcze­gól­no­ści sieć Google, do wyświe­tle­nia reklam dopa­so­wa­nych do spo­so­bu, w jaki użyt­kow­nik korzy­sta z Ser­wi­su. W tym celu mogą zacho­wać infor­ma­cję o ścież­ce nawi­ga­cji użyt­kow­ni­ka lub cza­sie pozo­sta­wa­nia na danej stro­nie.
  11. W zakre­sie infor­ma­cji o pre­fe­ren­cjach użyt­kow­ni­ka gro­ma­dzo­nych przez sieć rekla­mo­wą Google użyt­kow­nik może prze­glą­dać i edy­to­wać infor­ma­cje wyni­ka­ją­ce z pli­ków cookies przy pomo­cy narzę­dzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 4. LOGI SERWERA.
  1. Infor­ma­cje o nie­któ­rych zacho­wa­niach użyt­kow­ni­ków pod­le­ga­ją logo­wa­niu w war­stwie ser­we­ro­wej. Dane te są wyko­rzy­sty­wa­ne wyłącz­nie w celu admi­ni­stro­wa­nia ser­wi­sem oraz w celu zapew­nie­nia jak naj­bar­dziej spraw­nej obsłu­gi świad­czo­nych usług hostin­go­wych.
  2. Prze­glą­da­ne zaso­by iden­ty­fi­ko­wa­ne są poprzez adre­sy URL. Ponad­to zapi­so­wi mogą pod­le­gać:
   1. czas nadej­ścia zapy­ta­nia,
   2. czas wysła­nia odpo­wie­dzi,
   3. nazwę sta­cji klien­ta – iden­ty­fi­ka­cja reali­zo­wa­na przez pro­to­kół HTTP,
   4. infor­ma­cje o błę­dach jakie nastą­pi­ły przy reali­za­cji trans­ak­cji HTTP,
   5. adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (refe­rer link) – w przy­pad­ku gdy przej­ście do Ser­wi­su nastą­pi­ło przez odno­śnik,
   6. infor­ma­cje o prze­glą­dar­ce użyt­kow­ni­ka,
   7. infor­ma­cje o adre­sie IP.
  3. Dane powyż­sze nie są koja­rzo­ne z kon­kret­ny­mi oso­ba­mi prze­glą­da­ją­cy­mi stro­ny.
  4. Dane powyż­sze są wyko­rzy­sty­wa­ne jedy­nie dla celów admi­ni­stro­wa­nia ser­we­rem.
 5. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.
  1. Dane pod­le­ga­ją udo­stęp­nie­niu pod­mio­tom zewnętrz­nym wyłącz­nie w gra­ni­cach praw­nie dozwo­lo­nych.
  2. Dane umoż­li­wia­ją­ce iden­ty­fi­ka­cję oso­by fizycz­nej są udo­stęp­nia­ne wyłą­cze­nie za zgo­dą tej oso­by.
  3. Ope­ra­tor może mieć obo­wią­zek udzie­la­nia infor­ma­cji zebra­nych przez Ser­wis upo­waż­nio­nym orga­nom na pod­sta­wie zgod­nych z pra­wem żądań w zakre­sie wyni­ka­ją­cym z żąda­nia.
  4. W zakre­sie powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych Ope­ra­tor Ser­wi­su zawarł pisem­ną umo­wę powie­rze­nia prze­twa­rza­nia danych, ure­gu­lo­wa­ną w art. 31 usta­wy o ochro­nie danych oso­bo­wych, z dostaw­cą usług hostin­go­wych blink.pl
 6. ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES – JAK W PRAKTYCE WYRAŻAĆ I COFAĆ ZGODĘ?
  1. Jeśli użyt­kow­nik nie chce otrzy­my­wać pli­ków cookies, może zmie­nić usta­wie­nia prze­glą­dar­ki. Zastrze­ga­my, że wyłą­cze­nie obsłu­gi pli­ków cookies nie­zbęd­nych dla pro­ce­sów uwie­rzy­tel­nia­nia, bez­pie­czeń­stwa, utrzy­ma­nia pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka może utrud­nić, a w skraj­nych przy­pad­kach może unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze stron www.
  2. W celu zarzą­dza­nia usta­wie­nia­mi cookies wybierz z listy poni­żej prze­glą­dar­kę internetową/ sys­tem i postę­puj zgod­nie z instruk­cja­mi:
   1. Inter­net Explo­rer
   2. Fire­fox
   3. Chro­me
   4. Ope­ra

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close