Zmiany w grafiku sekcji dziecięcej na Woli

Od 2 wrze­śnia zapra­sza­my naj­młod­szych na tre­nin­gi na Woli! W tym roku szkol­nym będzie­my ćwi­czyć w dwóch gru­pach: 10.45-11.30 Dzie­ci 4-6 lat 11.30-12.30 Dzie­ci 7-11 lat Zaję­cia tak jak dotych­czas będą się odby­wa­ły w każ­dą...

Wakacyjna przerwa sekcji na Gocławku

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że zaję­cia sek­cji Gro­chów-Gocła­wek zosta­ją zawie­szo­ne na czas waka­cji. Wszyst­kich sym­pa­ty­ków capo­eira z oko­li­cy zapra­sza­my na tre­nin­gi na Kamion­ku, któ­re będą odby­wać się bez zmian. Do zoba­cze­nia we...

Zawody capoeira dla dorosłych Campeonato FICAG 2018

W nie­dzie­lę o godzi­nie 11:30 zapra­sza­my ser­decz­nie wszyst­kich człon­ków naszej gru­py na zawo­dy capo­eira, któ­re odbę­dą się w szko­le przy uli­cy Miłej 26! Wpa­daj­cie wziąć udział w samym wyda­rze­niu, kibi­co­wać przy­ja­cio­łom lub po...

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close