Pomóżmy Mestre Zé com Fome!

Pod­czas ostat­nie­go bati­za­do nasz Mestre Zé com Fome zła­mał rękę i zbie­ra pie­nią­dze na ope­ra­cję. Mestre Zé to przy­kład tyta­nicz­nej pra­cy na rzecz capo­eira i innych sztuk wal­ki, czło­wiek zna­ny na całym świe­cie ze swo­je­go...

Treningi w okresie 1-4.11.2018

Uprzej­mie infor­mu­je­my, że w okre­sie 1-4.11.2018 tre­nin­gi dzie­cię­ce są odwo­ła­ne. Ponad­to tre­ning w czwar­tek na Ursy­no­wie rów­nież jest odwo­ła­ny.

Zmiany na Grochowie

Wszyst­kich człon­ków naszych gro­chow­skich sek­cji infor­mu­je­my, że od dziś wpro­wa­dza­my nastę­pu­ją­ce zmia­ny w gra­fi­ku: sek­cja Gro­chów-Gocła­wek wzna­wia dzia­łal­ność po waka­cjach. Tre­nin­gi będą się odby­wać bez zmian, w ponie­dział­ki...

Zmiany w grafiku sekcji dziecięcej na Woli

Od 2 wrze­śnia zapra­sza­my naj­młod­szych na tre­nin­gi na Woli! W tym roku szkol­nym będzie­my ćwi­czyć w dwóch gru­pach: 10.45-11.30 Dzie­ci 4-6 lat 11.30-12.30 Dzie­ci 7-11 lat Zaję­cia tak jak dotych­czas będą się odby­wa­ły w każ­dą...

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close