Piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu

Już jutro, czy­li w sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka na bło­niach Sta­dio­nu Naro­do­we­go odbę­dzie się pik­nik z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Wszy­scy uczest­ni­cy wyda­rze­nia będą wypró­bo­wać swo­ich sił w wie­lu dys­cy­pli­nach. Na impre­zie...

Sobotni rozkład jazdy

Już w sobo­tę zapra­sza­my na dwie pozy­cje w naszym roz­kła­dzie jaz­dy: - o 13:00 wystą­pi­my w Wil­czej Górze z oka­zji 10-lecia Fun­da­cji Synap­sis - o 14:00 roz­po­czy­na­my mini­fe­sti­wal muzycz­ny na war­szaw­skim Gro­cho­wie...

Zmiana jednego z dni treningowych w Śródmieściu

W paź­dzier­ni­ku piąt­ko­wy tre­ning sek­cji śród­miej­skiej zosta­nie prze­nie­sio­ny na czwar­tek. Od począt­ku nad­cho­dzą­ce­go mie­sią­ca będzie­my ćwi­czyć w ponie­dział­ki w godzi­nach 20:30-22:00 oraz w czwart­ki w godzi­nach 20:30-22:00....

Capoeira FICAG wraca na Ursynów

Po waka­cyj­nej prze­rwie sek­cja ursy­now­ska wzna­wia swo­ją dzia­łal­ność. Zaję­cia będą odby­wać się we wtor­ki w godzi­nach 20.30-21.30 oraz w czwart­ki w godzi­nach 19.30 - 21.00 przy ul. Man­da­ryn­ki 1. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że...

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close