Pokaz 7 września

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my 7 wrze­śnia na godzi­nę 16:00 do OPP Jor­da­nek przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 11. Odbę­dzie się tam dzień otwar­ty, przy oka­zji któ­re­go będzie moż­na obej­rzeć pokaz capo­eira w wyko­na­niu FICAG Pol­ska. Do...

Odwołane zajęcia

Z oka­zji Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go dzi­siej­sze tre­nin­gi sek­cji Gro­chów-Kamio­nek i Sta­re Bie­la­ny zosta­ją odwołane.

Wakacje z capoeira w Markach

Już dziś rusza­ją mini warsz­ta­ty pod hasłem „Waka­cje z capo­eira”, któ­re będą odby­wa­ły się w Fit­ness Klu­bie Mar­kus przy ul. Wyspiań­skie­go 2 w Mar­kach. Jeśli Wy, bądź Wasze pocie­chy, się nudzi­cie to jest to dobry spo­sób na roz­po­czę­cie...

Pokaz na Polu Mokotowskim odwołany

Uwa­ga! Z racji nie­ko­rzyst­nych warun­ków pogo­do­wych prze­wi­dzia­ny na dziś pokaz na Polu Moko­tow­skim zosta­je ODWOŁANY. Wkrót­ce poja­wią się infor­ma­cje na temat naszych kolej­nych występów.

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close