Aktualności

Piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu

Już jutro, czy­li w sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka na bło­niach Sta­dio­nu Naro­do­we­go odbę­dzie się pik­nik z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Wszy­scy uczest­ni­cy wyda­rze­nia będą wypró­bo­wać swo­ich sił w wie­lu dys­cy­pli­nach. Na impre­zie nie zabrak­nie rów­nież capo­eira - cze­ka­my na was...

czy­taj dalej

Sobotni rozkład jazdy

Już w sobo­tę zapra­sza­my na dwie pozy­cje w naszym roz­kła­dzie jaz­dy: - o 13:00 wystą­pi­my w Wil­czej Górze z oka­zji 10-lecia Fun­da­cji Synap­sis - o 14:00 roz­po­czy­na­my mini­fe­sti­wal muzycz­ny na war­szaw­skim Gro­cho­wie przy uli­cy Paca 40. Szcze­gó­ły w poniż­szym wyda­rze­niu....

czy­taj dalej

Capoeira FICAG wraca na Ursynów

Po waka­cyj­nej prze­rwie sek­cja ursy­now­ska wzna­wia swo­ją dzia­łal­ność. Zaję­cia będą odby­wać się we wtor­ki w godzi­nach 20.30-21.30 oraz w czwart­ki w godzi­nach 19.30 - 21.00 przy ul. Man­da­ryn­ki 1. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że tre­ning w dniu 28.09 będzie odwo­ła­ny. Do...

czy­taj dalej

Pokaz 7 września

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my 7 wrze­śnia na godzi­nę 16:00 do OPP Jor­da­nek przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 11. Odbę­dzie się tam dzień otwar­ty, przy oka­zji któ­re­go będzie moż­na obej­rzeć pokaz capo­eira w wyko­na­niu FICAG Pol­ska. Do zoba­cze­nia!

czy­taj dalej

Zmiana lokalizacji i godziny rozpoczęcia treningów dla dzieci na Woli

Uwa­ga! Nastą­pi­ła cza­so­wa zmia­na godzi­ny i loka­li­za­cji zajęć dla dzie­ci na Woli! Zaję­cia we wrze­śniu będą odby­wać się w Aka­de­mii Tań­ca Toma­sza Potoc­kie­go przy ul. Wol­ność 2A w godzi­nah 12.00- 13.00. Nasz tre­ning odbę­dzie się w sali D (sala Wrzo­so­wa, klat­ka scho­do­wa po...

czy­taj dalej

Treningi we wtorek

19:30 - 21:00 Gro­­chów-Kamio­­nek

20:30 - 22:00 Sta­re Bie­la­ny

20:30 - 21:30 Ursy­nów

Sekcja Marki

ponie­dzia­łek: 18:00 - 19:30
pią­tek: 19:00 - 20:30

Sekcja Stare Bielany

wto­rek: 20:30 - 22:00
pią­tek: 20:00 - 21:30

Sekcja Wola

śro­da: 19:00 - 20:30

nie­dzie­la:
12:00 - 14:00 (doro­śli)
11.00 - 12:00 (dzie­ci)

Sekcja Śródmieście

ponie­dzia­łek: 20.30 - 22.00
czwar­tek: 20.30 - 22.00

Sekcja Grochów

Gro­chów-Kamio­nek:

wto­rek: 20:30 - 22:00
pią­tek: 19:30 - 21:00

Gro­chów-Gocła­wek:

ponie­dzia­łek: 18:00 - 19:00
czwar­tek: 18:00 - 19:00

Sekcja Ursynów

wto­rek: 20:45 - 21:45
czwar­tek: 19:10 - 20:40

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny tre­ning!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close