Aktualności

Pokaz 7 września

Wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych zapra­sza­my 7 wrze­śnia na godzi­nę 16:00 do OPP Jor­da­nek przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 11. Odbę­dzie się tam dzień otwar­ty, przy oka­zji któ­re­go będzie moż­na obej­rzeć pokaz capo­eira w wyko­na­niu FICAG Pol­ska. Do zobaczenia!

czy­taj dalej

Zmiana lokalizacji i godziny rozpoczęcia treningów dla dzieci na Woli

Uwa­ga! Nastą­pi­ła cza­so­wa zmia­na godzi­ny i loka­li­za­cji zajęć dla dzie­ci na Woli! Zaję­cia we wrze­śniu będą odby­wać się w Aka­de­mii Tań­ca Toma­sza Potoc­kie­go przy ul. Wol­ność 2A w godzi­nah 12.00- 13.00. Nasz tre­ning odbę­dzie się w sali D (sala Wrzo­so­wa, klat­ka scho­do­wa po...

czy­taj dalej

Wakacje z capoeira w Markach

Już dziś rusza­ją mini warsz­ta­ty pod hasłem „Waka­cje z capo­eira”, któ­re będą odby­wa­ły się w Fit­ness Klu­bie Mar­kus przy ul. Wyspiań­skie­go 2 w Mar­kach. Jeśli Wy, bądź Wasze pocie­chy, się nudzi­cie to jest to dobry spo­sób na roz­po­czę­cie przy­go­dy z capo­eira. Tre­nin­gi będą...

czy­taj dalej

Sekcja Gocławek przenosi się w plener

Infor­mu­je­my, że na czas waka­cji prze­no­si­my dzia­łal­ność naszej sek­cji do gro­chow­skich par­ków. Pierw­sze zaję­cia w nowej for­mu­le odbę­dą się w ponie­dzia­łek 3 lip­ca o godzi­nie 18:00 na tere­nie OPP Jor­da­nek przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 11. Tre­nin­gi sek­cji Kamio­nek odbywają...

czy­taj dalej

Arrasta-pé em Varsóvia Vol. 2

Zapra­sza­my na dru­gą edy­cję fan­ta­stycz­nej impre­zy bra­zy­lij­skiej - Arra­sta-pé em Var­só­via! 24 czerw­ca w klu­bie Prze­strzeń Pry­wat­na (ul. Emi­lii Pla­ter 9/11) odbę­dzie się dru­ga edy­cja impre­zy bra­zy­lij­skiej o nazwie Arra­sta-pé em Var­só­via. Współ­or­ga­ni­zu­ją ją dwie...

czy­taj dalej

Pokaz w sobotę 3 czerwca

Przed nie­dziel­ny­mi pre­zen­ta­cja­mi wystą­pi­my rów­nież w sobo­tę 3 czerw­ca na Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej przy ul. Szczę­śli­wic­kiej 40. Zaczy­na­my o godzi­nie 13:45. Do zoba­cze­nia i bądź­cie z nami!

czy­taj dalej

Sekcja Marki

ponie­dzia­łek: 18:00 - 19:30
pią­tek: 19:00 - 20:30

Sekcja Stare Bielany

wto­rek: 20:30 - 22:00
pią­tek: 20:00 - 21:30

Sekcja Wola

śro­da: 19:00 - 20:30

nie­dzie­la:
12:00 - 14:00 (doro­śli)
11.00 - 12:00 (dzie­ci)

Sekcja Śródmieście

ponie­dzia­łek: 20.30 - 22.00
pią­tek: 19.00 - 20.30

Sekcja Grochów

Gro­chów-Kamio­nek:

wto­rek: 20:30 - 22:00
pią­tek: 19:30 - 21:00

Gro­chów-Gocła­wek:

ponie­dzia­łek: 18:00 - 19:00
czwar­tek: 18:00 - 19:00

Sekcja Ursynów

wto­rek: 20:45 - 21:45
czwar­tek: 19:10 - 20:40

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny trening!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close