Aktualności

Warsztaty Troca de cordas FICAG 2018!

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią zapra­sza­my wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych na kolej­ne warsz­ta­ty i cere­mo­nię Bati­za­do orga­ni­zo­wa­ne przez naszą gru­pę! Tym razem będzie­my ćwi­czyć od 31 maja do 3 czerw­ca. Mamy już pew­ność, że wśród gości znaj­dzie się sam For­man­do Bisco­ito oraz...

czy­taj dalej

Warsztaty i zawody capoeira dla dzieci „O futuro da capoeira”

Ser­decz­nie zapra­sza­my na warsz­ta­ty i zawo­dy capo­eira dla dzie­ci „O futu­ro da capo­eira”, któ­re odbę­dą się już w ten week­end! Zaczy­na­my od zawo­dów w sobo­tę o godzi­nie 12:00 w klu­bie „Dzi­ka Stro­na Wisły” przy pla­cu Hal­le­ra 5. Tre­ning warsz­ta­to­wy odbę­dzie się w nie­dzie­lę...

czy­taj dalej

Roda mikołajkowa

8 grud­nia w sek­cji na Sta­rych Bie­la­nach (ul. Dani­łow­skie­go 2/4) odbę­dzie się spe­cjal­na roda miko­łaj­ko­wa, na któ­rą zapro­sze­ni są wszy­scy capo­eiri­stas z naszej gru­py. Zabierz­cie ze sobą świą­tecz­ne gadże­ty. Widzi­my się o godzi­nie 20:00! Z oka­zji tego wyda­rze­nia tre­ning...

czy­taj dalej

Piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu

Już jutro, czy­li w sobo­tę 7 paź­dzier­ni­ka na bło­niach Sta­dio­nu Naro­do­we­go odbę­dzie się pik­nik z oka­zji Naro­do­we­go Dnia Spor­tu. Wszy­scy uczest­ni­cy wyda­rze­nia będą wypró­bo­wać swo­ich sił w wie­lu dys­cy­pli­nach. Na impre­zie nie zabrak­nie rów­nież capo­eira - cze­ka­my na was...

czy­taj dalej

Sobotni rozkład jazdy

Już w sobo­tę zapra­sza­my na dwie pozy­cje w naszym roz­kła­dzie jaz­dy: - o 13:00 wystą­pi­my w Wil­czej Górze z oka­zji 10-lecia Fun­da­cji Synap­sis - o 14:00 roz­po­czy­na­my mini­fe­sti­wal muzycz­ny na war­szaw­skim Gro­cho­wie przy uli­cy Paca 40. Szcze­gó­ły w poniż­szym wyda­rze­niu....

czy­taj dalej

Capoeira FICAG wraca na Ursynów

Po waka­cyj­nej prze­rwie sek­cja ursy­now­ska wzna­wia swo­ją dzia­łal­ność. Zaję­cia będą odby­wać się we wtor­ki w godzi­nach 20.30-21.30 oraz w czwart­ki w godzi­nach 19.30 - 21.00 przy ul. Man­da­ryn­ki 1. Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że tre­ning w dniu 28.09 będzie odwo­ła­ny. Do...

czy­taj dalej

Treningi w czwartek

18:00 - 19:00 Gro­­chów-Gocła­­wek

19:10 - 20:40 Ursy­nów

20:30 - 22:00 Śród­mie­ście

Sekcja Marki

ponie­dzia­łek: 18:00 - 19:30
pią­tek: 19:00 - 20:30

Sekcja Stare Bielany

wto­rek: 20:30 - 22:00
pią­tek: 20:00 - 21:30

Sekcja Wola

śro­da: 19:00 - 20:30

nie­dzie­la:
12:00 - 14:00 (doro­śli)
11.00 - 12:00 (dzie­ci)

Sekcja Śródmieście

ponie­dzia­łek: 20.30 - 22.00
czwar­tek: 20.30 - 22.00

Sekcja Grochów

Gro­chów-Kamio­nek:

wto­rek: 20:30 - 22:00
pią­tek: 19:30 - 21:00

Gro­chów-Gocła­wek:

ponie­dzia­łek: 18:00 - 19:00
czwar­tek: 18:00 - 19:00

Sekcja Ursynów

wto­rek: 20:45 - 21:45
czwar­tek: 19:10 - 20:40

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny tre­ning!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close