Witamy na stronie grupy FICAG Polska

Fun­da­ção Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is

Sekcje

Dowiedz się, gdzie i kie­dy ćwi­czy­my

Grupa

Zapo­znaj się z histo­rią naszej gru­py

Kadra

Poznaj naszych instruk­to­rów

FICAG capoeira Warszawa

Arrasta-pé em Varsóvia Vol. 2

Zapra­sza­my na dru­gą edy­cję fan­ta­stycz­nej impre­zy bra­zy­lij­skiej - Arra­sta-pé em Var­só­via! 24 czerw­ca w klu­bie Prze­strzeń Pry­wat­na (ul. Emi­lii Pla­ter 9/11) odbę­dzie się dru­ga edy­cja impre­zy bra­zy­lij­skiej o nazwie Arra­sta-pé em Var­só­via. Współ­or­ga­ni­zu­ją ją dwie...

czy­taj dalej

Pokaz w sobotę 3 czerwca

Przed nie­dziel­ny­mi pre­zen­ta­cja­mi wystą­pi­my rów­nież w sobo­tę 3 czerw­ca na Aka­de­mii Peda­go­gi­ki Spe­cjal­nej przy ul. Szczę­śli­wic­kiej 40. Zaczy­na­my o godzi­nie 13:45. Do zoba­cze­nia i bądź­cie z nami!

czy­taj dalej

Pokazy 4 czerwca

Ser­decz­nie zapra­sza­my na dwa poka­zy gru­py FICAG, któ­re odbę­dą się w nie­dzie­lę 4 czerw­ca. Pierw­szy zaczy­na się o godzi­nie 12.55 przy uli­cy Ząb­kow­skiej 54b w Mar­kach. Dru­gi będzie miał miej­sce o 14:30 w par­ku przy skrzy­żo­wa­niu ulic Puław­skiej i Woro­ni­cza w ramach...

czy­taj dalej

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny tre­ning!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close