Witamy na stronie grupy FICAG Polska

Fun­da­ção Inter­na­cio­nal Capo­eira Artes das Gera­is

Sekcje

Dowiedz się, gdzie i kie­dy ćwi­czy­my

Grupa

Zapo­znaj się z histo­rią naszej gru­py

Kadra

Poznaj naszych instruk­to­rów

FICAG capoeira Warszawa

Sekcja Gocławek przenosi się w plener

Infor­mu­je­my, że na czas waka­cji prze­no­si­my dzia­łal­ność naszej sek­cji do gro­chow­skich par­ków. Pierw­sze zaję­cia w nowej for­mu­le odbę­dą się w ponie­dzia­łek 3 lip­ca o godzi­nie 18:00 na tere­nie OPP Jor­da­nek przy uli­cy Kwa­te­ry Głów­nej 11. Tre­nin­gi sek­cji Kamio­nek odby­wa­ją...

czy­taj dalej

Pierw­szy tre­ning za dar­mo. Weź ze sobą picie i luź­ny strój spor­to­wy. Ćwi­czy­my boso lub w butach.

Zapisz się na prób­ny tre­ning!

Kontynuując używanie tej strony, akceptujesz ciastka i Politykę prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close